Huishoudelijk Reglement (HHR) op het Food Center Amsterdam

Met de gunning aan het consortium Ballast Nedam/ Volker Wessels tot exploitatie van het Foodcenter is Marktkwartier de komende 25 jaar concessiehouder van het terrein. Voor het gebruik van het terrein zijn regels opgesteld vastgesteld in een huishoudelijk reglement. Bij het betreden van het afgesloten terrein Food Center Amsterdam gaat u akkoord met dit reglement.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art. 1.1 Terrein en doelstelling
1. Op het terrein dat gelegen is ten noorden van de Jan van Galenstraat, tussen het Oostelijk en het Westelijk Marktkanaal is gevestigd een groothandelsmarkt in levensmiddelen. Dit marktterrein wordt aangeduid als Food Center Amsterdam.
2. Het terrein van het Food Center Amsterdam is niet openbaar en derhalve niet toegankelijk zonder toestemming van Marktkwartier.
3. Diegene die het terrein van het Food Center Amsterdam betreedt, onderwerpt zich aan het onderhavige reglement.
4. Het Food Center Amsterdam heeft als doel te voorzien in de groothandel in en de distributie van aardappelen, groente, fruit, vlees, vis, levensmiddelen in de breedste zin en aanverwante artikelen. Het Food Center Amsterdam draagt zorg voor het goed functioneren van de activiteiten door goede facilitaire voorwaarden te scheppen en deze in stand te houden.

Art.1.2 Aanwijzing van goederen
1. Het is verboden andere goederen te verkopen of te verhandelen dan die waarvoor het Food Center Amsterdam in art. 1.1. vierde lid, is aangewezen.
Bij overtreding zal direct een schriftelijke sommatie volgen om de goederen per direct te verwijderen. Wanneer hier geen gevolg aan wordt gegeven kan een boete worden opgelegd als vermeld in artikel 6.1 vijfde lid.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing voor goederen waarvoor door Marktkwartier toestemming is verleend.

Art. 1.3 Openstelling
1. Het Food Center Amsterdam is dagelijks open gesteld. Marktkwartier stelt de openingstijden vast. Bij constatering van verkoop buiten de vastgestelde openingstijden aan klanten zal een waarschuwing worden gegeven.
2. Op zon- en feestdagen mag er geen directe verkoop plaatsvinden.
3. Op verzoek van de op het terrein gevestigde bedrijven kan Markkwartier toestemming geven om in afwijking van het tweede lid op zon- en feestdagen open te zijn voor de directe verkoop en kunnen andere openingstijden worden vastgesteld.

Art. 1.4 Uitvoering, volmacht, machtiging
De in dit reglement opgenomen bevoegdheden van Marktkwartier kunnen worden gemandateerd aan PCH en de door haar aangewezen werknemers.

Art. 1.5 Gang van zaken op het terrein
Een ieder die zich op het terrein van het Food Center Amsterdam bevindt, is verplicht de door Marktkwartier in het belang van de goede gang van zaken op het Food Center Amsterdam gegeven aanwijzingen direct op te volgen. Bij overtreding kan een sanctie worden opgelegd als genoemd in artikel 6.1 van dit reglement.

Art. 1.6 Aanvoer en verkoop van waren
De aanvoer van waren of vormen van dienstverlening mogen alleen geschieden ten behoeve van hen die op het terrein van het Food Center Amsterdam een of meer verkoopruimte(n) of andere bedrijfsruimten hebben gehuurd dan wel hun bedrijf op een door hen van de gemeente Amsterdam in erfpacht verkregen gedeelte van bedoeld terrein hebben gevestigd. Losse verkoop op de weg is niet toegestaan. Bij constatering van overtreding volgt per direct verwijdering van het terrein en bij herhaalde constatering een ontzegging van de toegang.

Art. 1.7 Beschikken over het terrein
Marktkwartier kan over het terrein, als bedoeld in art. 1 .1 , eerste lid, geheel of gedeeltelijk beschikken indien zij dit in het belang van de dagelijkse gang van zaken of ter uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk acht.

Hoofdstuk 2. Toegang tot het Food Center Amsterdam

Art. 2.1 Toegang tot het Food Center Amsterdam
2.1. Middels het gebruik van een toegangspas van het Food Center Amsterdam kunnen de navolgende categorieën van personen toegang krijgen tot het Food Center Amsterdam:
A. eigenaren, directeuren en medewerkers van de op het terrein gevestigde bedrijven;
B. toeleveranciers en dienstverleners die aan de op het terrein gevestigde bedrijven leveren of diensten verrichten;
C. kopers, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, alsmede medewerkers van die bedrijven;
D. bezoekers van de op het terrein gevestigde bedrijven, mits aangemeld.
2. Aan de in het eerste lid genoemde personen wordt door Marktkwartier een toegangsbewijs verstrekt voor de duur van de periode dat men behoort tot de categorieën.
3. In bijzondere gevallen, ter beoordeling aan Marktkwartier, kan aan anderen dan de in het eerste lid genoemde personen toegang worden verleend.

Art. 2.2 Toegangsbewijs/klantenkaart Food Center Amsterdam
1. De aanvraag om een toegangsbewijs c.q. klantenkaart van het Food Center Amsterdam moet worden ingediend bij Marktkwartier. Bij de indiening van de aanvraag moet een geldig legitimatiebewijs en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel worden overlegd.
2. Marktkwartier bepaalt welke gegevens noodzakelijk zijn voor bet verstrekken van een toegangsbewijs. In ieder geval zijn noodzakelijk naam, adres en woonplaats en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
3. Wijziging in de adresgegevens dan wel stopzetting van de bedrijfsvoering dient een door de houder direct te worden gemeld aan Marktkwartier.
4. Wanneer een toegangsbewijs verloren is geraakt of in ernstige mate beschadigd is geraakt, dient de houder hiervan direct melding te maken bij Marktkwartier. Aan de belanghebbende kan door Marktkwartier tegen betaling een duplicaat worden uitgereikt.

Art. 2.3 Aansprakelijkheid
Degene die toegang verkrijgt tot het terrein van het Food Center Amsterdam, vrijwaart Marktkwartier voor aanspraken van schade ontstaan tijdens of in verband met het verblijf op het terrein van het Food Center Amsterdam, tenzij dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de zijde van de Marktkwartier.

Hoofdstuk 3. Uitgifte/verhuur van grond

Art. 3.1 Vestiging
1. Degene die zich op het Food Center Amsterdam wil vestigen of degene die uitbreiding wenst, dient daarvoor een ondertekend verzoek in te dienen bij Marktkwartier.
2. Degene aan wie door Marktkwartier een vestigingsplaats is toegewezen, is verplicht daarvan gebruik te maken overeenkomstig de bij de huurovereenkomst, de erfpachtverlening overeengekomen bestemming.
3. De vestigingsplaats moet in gebruik blijven in overeenstemming met het doel van het Food Center Amsterdam als omschreven in art. 1.1, vierde lid.

Art. 3.2 Verbod van overdracht
Overdracht van de bij verhuur, erfpachtverlening toegewezen vestigingsplaats, op welke wijze dan ook, aan derden is niet toegestaan, tenzij toestemming van Marktkwartier is verkregen.

Hoofdstuk 4. Orde

Art. 4.1 Uitstallen
Het is het op het Food Center Amsterdam gevestigde bedrijf verboden op een andere plaats dan de bij verhuur, erfpacht overeengekomen vestigingsplaats goederen ten verkoop in voorraad te hebben, uit te stallen of te verkopen. Bij overtreding volgt een aanzegging voor het verwijderen van de goederen. Bij de derde overtreding kan een boete worden als vermeld in artikel 6.1, vijfde lid.

Art 4.2 Afmeting van plaatsen
Het is verboden de grens van de uitstalling op de toegekende vestigingsplaats te overschrijden of de uitstalling hoger op te bouwen dan door Marktkwartier ter plaatse in het belang van de orde en de veiligheid wordt aangegeven. Bij overtreding volgt een aanzegging voor het verwijderen van de goederen. Bij de derde overtreding kan een boete worden als vermeld in artikel 6.1, vijfde lid.

Art. 4.3 Reclame
Op de bedrijfsobjecten mag zonder toestemming van Marktkwartier geen reclame worden aangebracht. Zonder toestemming aangebrachte reclame zal voor rekening van de eigenaar/huurder van het bedrijfspand worden verwijderd.

Art. 4.4 Vuil in voertuigen
Het is verboden het terrein van het Food Center Amsterdam op te rijden met voertuigen waarin huisvuil of bedrijfsvuil, daaronder mede te verstaan eenmalig fust, puin en dergelijke, wordt vervoerd en/of achter te laten op het terrein van het Food Center Amsterdam. Schoonmaakkosten worden met een administratieve opslag doorberekend aan de vervuiler.

Art. 4.5 Parkeren voertuigen
I . Het is verboden voertuigen langer dan noodzakelijk zonder toestemming van Marktkwartier onbeheerd op het terrein van het Food Center Amsterdam achter te laten. Bij constatering zal op het voertuig een wielklem worden aangebracht. Bij verwijdering binnen 48 uur bedrage de kosten hiervoor € 55,00. Na deze periode worden de kosten per dag met € 20,00 verhoogd tot een maximum van € 450,00.
2. Marktkwartier kan aanwijzingen geven voor het parkeren op het terrein van voertuigen met koelmotoren.
3. Voor het parkeren van vrachtverkeer op het Food Center zijn nadere regels vastgelegd. Deze zijn opvraagbaar bij Marktkwartier.

Art. 4.6 Overstaan van goederen
Het is verboden zonder toestemming van Marktkwartier op het terrein van het Food Center Amsterdam goederen te laten overstaan.

Art. 4.7 Verwijdering
Voertuigen en goederen kunnen door Marktkwartier ingeval er sprake is van een verboden situatie als bedoeld in de artikelen 4.5 en 4.6, voornoemd, voor rekening van de eigenaar worden verwijderd.

Art. 4.8 Verontreiniging
De op het Food Center Amsterdam gevestigde bedrijven zijn verplicht de naaste omgeving van het bedrijfspand in behoorlijke staat van reinheid te houden en na markttijd veegschoon op te leveren. Bij in gebreken wordt door Marktkwartier op kosten van het bedrijf het afval verwijderd.

Art. 4.9 wassen voertuigen
Het wassen van voertuigen op het terrein van het Food Center is niet toegestaan, anders dan met een goedgekeurde (tijdelijke) wasinrichting.

Art. 4.10 (Huis)dieren
Het is verboden met (huis)dieren op het terrein te verblijven of daarmee het terrein van het Food Center Amsterdam te betreden. Bij constateren wordt direct aangezegd het terrein te verlaten.


Hoofdstuk 5. Verkeer en parkeren op terrein

Art. 5.1 Verkeer op terrein
1 . Het terrein van het Food Center Amsterdam is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
2. Een ieder op het terrein is verplicht de aanwijzingen op te volgen die worden gegeven door Marktkwartier betreffende het verkeer op het terrein van het Food Center Amsterdam, met inbegrip van parkeren en opstellen.
3. Het in het tweede lid bepaalde is ook van toepassing op de aanwijzingen die door opschriften of door tekenen op borden of anderszins kenbaar zijn gemaakt.
4. De wettelijke verkeersregels zijn van overeenkomstige toepassing op het verkeer op het terrein van het Food Center Amsterdam.
5. Overtreding van de wettelijke verkeersregels kan worden bestraft met een boete als vermeld in art. 6.1, vijfde lid nadat tot tweemaal toe een waarschuwing is verstrekt. Bij een snelheidsovertreding zal na twee waarschuwingen de toegang met enig voertuig voor 4 weken worden ontzegd. Deze sanctie zal ook worden opgelegd bij de eerste constatering van een snelheidsovertreding met meer dan 40 km per uur.

Art. 5.2 Parkeren buiten parkeervakken
1 . Het is verboden zonder toestemming van Marktkwartier te parkeren buiten de op het terrein aangegeven parkeervakken.
2. Bij overtreding van het in het eerste lid bepaalde kan door Marktkwartier het voertuig voor rekening van de eigenaar worden verwijderd of aan de overtreder een boete van 45 euro worden opgelegd.
3. Indien de in het tweede lid opgelegde boete niet binnen dertig dagen na dagtekening is betaald, kan door Marktkwartier aan de overtreder en/of het voertuig waarmee de overtreding is begaan, de toegang tot het terrein worden ontzegd totdat de boete is voldaan.

Hoofdstuk 6. Sanctie-en slotbepalingen

Art. 6.1 Ontzegging van de toegang
1. Degene, die in strijd handelt met het bij of krachtens dit reglement bepaalde of zich aan wangedrag op bet Food Center Amsterdam schuldig maakt, het personeel van het Food Center Amsterdam in de uitoefening van zijn taak belemmert, dan wel direct of indirect de orde of de goede gang van zaken op bet Food Center Amsterdam verstoort of in gevaar brengt, kan door Marktkwartier na voorafgaande waarschuwing, worden gelast zich van het Food Center Amsterdam te verwijderen en kan de toegang tot het terrein van het Food Center Amsterdam voor een termijn van ten hoogste vier weken worden ontzegd.
2. Degene tot wie de in het eerste lid bedoelde last van Marktkwartier is gericht, is verplicht hieraan onmiddellijk gevolg te geven.
3. Indien na toepassing van bet bepaalde in het eerste lid, degene zich opnieuw schuldig maakt aan een gedraging als bedoeld in het eerste lid, kan Marktkwartier degene de toegang tot het terrein van het Food Center Amsterdam voor langere tijd of voor onbepaalde tijd ontzeggen.
4. De ontzegging van de toegang tot het terrein van bet Food Center Amsterdam kan door Marktkwartier geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd, met vaststelling van een proeftijd van ten hoogste twee jaren.
5. Marktkwartier kan in de plaats van het ontzeggen van de toegang tot het terrein van het Food Center Amsterdam in de gevallen genoemd in het eerste lid een boete opleggen van ten minste 45 euro en ten hoogste 450 euro.

Art. 6.2 Publicatie en inwerkingtreding
Het Reglement op het Food Center Amsterdam wordt gepubliceerd op www.foodcenter.nl, verspreid via de gevestigde bedrijven en is te verkrijgen bij de servicebalie van het Food Center. Het reglement treedt in werking op 1-1-2019.