Marktreglement

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Omdat het FCA geen openbaar terrein is, heeft het college van B&W een reglement vastgesteld voor de handhaving van de orde en de goede gang van zaken. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam/FCA heeft marktmeesters in dienst die belast zijn met de handhaving van dit reglement en zonodig sanctioneren. In het reglement zijn onder meer de artikelen terug te vinden van het sanctiebeleid.


Gemeenteblad afd. 3B nr. 33
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2. Toegang tot het Food Center Amsterdam
Hoofdstuk 3. Uitgifte/verhuur van grond
Hoofdstuk 4. Orde
Hoofdstuk 5. Verkeer en parkeren op terrein
Hoofdstuk 6. Sanctie-en slotbepalingenVaststelling Reglement op het Food Center Amsterdam.
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam brengen ter algemene kennis dat zij op 17 juni 2003 hebben besloten:

I
In te trekken het Reglement op de Centrale Groothandelsmarkt, vastgesteld bij hun besluit van 17 november 1995 (Gemeenteblad 1995. afd. 3, volgn. 102);

II
Vast te stellen het volgende Reglement op het Food Center Amsterdam.

Art. 1.1 Terrein en doelstelling.

1. Op het terrein dat gelegen is ten noorden van de Jan van Galenstraat, tussen het Oostelijk en het Westelijk Marktkanaal. wordt markt gehouden als bedoeld in art. 1.6, eerste lid, van de Verordening op de Straathandel 2000. Dit marktterrein wordt aangeduid als Food Center Amsterdam.


2. Het terrein van het Food Center Amsterdam is niet openbaar en derhalve niet toegankelijk zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders.

3. Degene die het terrein van het Food Center Amsterdam betreedt, onderwerpt zich aan het onderhavige reglement.

4. Het Food Center Amsterdam heeft als doel te voorzien in de groothandel in en de distributie van aardappelen, groente, fruit, vlees, vis, levensmiddelen in de breedste zin en aanverwante artikelen. Het Food Center Amsterdam draagt zorg voor het goed functioneren van de activiteiten door goede facilitaire voorwaarden te scheppen en deze in stand te houden.


Art.1.2 Aanwijzing van goederen.

1. Het is verboden andere goederen te verkopen of te verhandelen dan die waarvoor het Food Center Amsterdam in art. 1.1. vierde lid, is aangewezen.

2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing voor goederen waarvoor door Burgemeester en Wethouders toestemming is verleend.

Art. 1.3 Openstel!ing.

1. Het Food Center Amsterdam is dagelijks open gesteld. Burgemeester en Wethouders stellen de openingstijden vast.

2. Op zon- en feestdagen mag er geen directe verkoop plaatsvinden.

3. Op verzoek van de op het terrein gevestigde bedrijven kunnen Burgemeester en Wethouders toestemming geven om in afwijking van het tweede lid op zon- en feestdagen open te zijn voor de directe verkoop en kunnen andere openingstijden worden vastgesteld.

Art. 1.4 Uitvoering, vo!macht, machtiging.

De in dit reglement opgenomen bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders kunnen worden gemandateerd aan de directeur van het Food Center Amsterdam en de door hem aangewezen ambtenaren.

Art. 1.5 Gang van zaken op het terrein.

Eenieder die zich op het terrein van het Food Center Amsterdam bevindt, is verplicht de door Burgemeester en Wethouders in het belang van de goede gang van zaken op het Food Center Amsterdam gegeven aanwijzingen direct op te volgen.

Art. 1.6 Aanvoer en verkoop van waren.

De aanvoer van waren of vormen van dienstverlening mogen alleen geschieden ten behoeve van hen die op het terrein van het Food Center Amsterdam een of meer verkoopruimte(n) of andere bedrijfsruimten hebben gehuurd dan wel hun bedrijf op een door hen van de gemeente Amsterdam in erfpacht of door recht van opstal verkregen gedeelte van bedoeld terrein hebben gevestigd. Het is verboden om waren anders dan uit de bedrijfsruimten te verkopen. Losse verkoop op de weg is niet toegestaan.

Art. 1.7 Beschikken over het terrein.

Burgemeester en Wethouders kunnen over het terrein, als bedoeld in art. I .1 , eerste lid, geheel of gedeeltelijk beschikken indien zij dit in het belang van de openbare orde of ter uitvoering van gemeentewerken noodzakelijk achten.
Gaat naar boven

Hoofdstuk 2. Toegang tot het Food Center Amsterdam.

Art. 2.1 Toegang tot het Food Center Amsterdam.

I . Op vertoon van een toegangsbewijs (klantenkaart van het Food Center Amsterdam) kunnen de navolgende categorieën van personen toegang krijgen tot het Food Center Amsterdam:

A. eigenaren, directeuren en medewerkers van de op het terrein gevestigde bedrijven;
B. toeleveranciers en dienstverleners die aan de op het terrein gevestigde bedrijven leveren of diensten verrichten;

C. kopers, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam of werkzaam als overheidsbedrijf, alsmede medewerkers van die bedrijven en eventueel begeleid door ten hoogste een persoon;

D. bezoekers van de op het terrein gevestigde bedrijven.

2. Aan de in het eerste lid genoemde personen kan door Burgemeester en Wethouders een toegangsbewijs c.q. klantenkaart van het Food Center Amsterdam worden verstrekt voor de duur van de periode dat men behoort tot de categorieën, vermeld het eerste lid.

3. In bijzondere gevallen, ter beoordeling aan Burgemeester en Wethouders, kan aan anderen dan de in het eerste lid genoemde personen toegang worden verleend.

Art. 2.2 Toegangsbewijs/klantenkaart Food Center Amsterdam.

1. De aanvraag om een toegangsbewijs c.q. klantenkaart van bet Food Center Amsterdam moet worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders. Bij de indiening van de aanvraag moet een geldig Legitimatiebewijs en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam worden overgelegd

2. Burgemeester en Wethouders bepalen welke gegevens noodzakelijk zijn voor bet verstrekken van een toegangsbewijs. In ieder geval zijn noodzakelijk naam, adres en woonplaats en voor niet-overheidsbedrijven de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam.

3. Wijziging in de adresgegevens dan wel stopzetting van de bedrijfsvoering dient een door de houder direct te worden gemeld aan Burgemeester en Wethouders.

4. Wanneer een toegangsbewijs verloren is geraakt of in ernstige mate beschadigd is geraakt, dient de houder hiervan onverwijld melding te maken bij Burgemeester en Wethouders. Aan de belanghebbende kan door Burgemeester en wethouders tegen betaling een duplicaat worden uitgereikt.

Art. 2.3 Aansprakelijkheid.

Degene die toegang verkrijgt tot het terrein van het Food Center Amsterdam, vrijwaart de gemeente voor aanspraken van schade ontstaan tijdens of in verband met het verblijf op het terrein van het Food Center Amsterdam. tenzij dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de zijde van de gemeente.
Gaat naar boven

Hoofdstuk 3. Uitgifte/verhuur van grond.

Art. 3.1 Vestiging.

1. Degene die zich op het Food Center Amsterdam wil vestigen of degene die uitbreiding wenst. dient daarvoor een ondertekend verzoek in te dienen bij Burgemeester en Wethouders.

2. Degene aan wie door Burgemeester en wethouders een vestigingsplaats is toegewezen. is verplicht daarvan gebruik te maken overeenkomstig de bij de huurovereenkomst, de erfpachtverlening en/of de opstalverlening overeengekomen bestemming.

3. De vestigingsplaats moet in gebruik blijven in overeenstemming met bet doel van het Food Center Amsterdam als omschreven in art. 1.1, vierde lid.

Art. 3.2 Verbod van overdracht.

Overdracht van do bij verhuur, erfpachtverlening ott/of opstalverlening toegewezen vestigingsplaats, op welke wijze dan oak, aan derden is niet toegestaan, terizij toestemming van Burgemeester en Wethouders is verkregen.
Gaat naar boven

Hoofdstuk 4. Orde.

Art. 4.1 Uitstallen.

Het is het op het Food Center Amsterdam gevestigde bedrijf verboden op een andere plaats dan de bij verhuur, erfpacht of opstalverlening overeengekomen vestigingsplaats goederen ten verkoop in voorraad te hebben. uit te stallen of te verkopen.

Art 4.2 Afmeting van plaatsen.

Het is verboden de grens van de uitstalling op de toegekende vestigingsplaats te overschrijden of de uitstalling hoger op te bouwen dan door Burgemeester en Wethouders ter plaatse in het belang van de orde en de veiligheid wordt aangegeven.

Art. 4.3 Reclame.

Op de bedrijfsobjecten mag zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders geen reclame worden aangebracht.

Art. 4.4 Vuil in voertuigen.

Het is verboden het terrein van het Food Center Amsterdam op te rijden met voertuigen waarin huisvuil of bedrijfsvuil, daaronder mede te verstaan eenmalig fust, puin en dergelijke, worden vervoerd.

Art. 4.5 Onbeheerde voertuigen.

I . Het is verboden voertuigen langer dan een etmaal zonder toestemming van Burgemeester en wethouders onbeheerd op het terrein van het Food Center Amsterdam achter te laten.

2. Burgemeester en Wethouders kunnen aanwijzingen geven voor het parkeren op het terrein van voertuigen met koelmotoren.

Art. 4.6 Overstaan van goederen.

Het is verboden zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders op het terrein van het Food Center Amsterdam goederen te laten overstaan.

Art. 4.7 Verwijdering.

Voertuigen en goederen kunnen door Burgemeester en Wethouders ingeval er sprake is van een verboden situatie als bedoeld in de artikelen 4.5 en 4.6, voornoemd, voor rekening van de eigenaar worden verwijderd.

Art. 4.8 Verontreiniging.

De op het Food Center Amsterdam gevestigde bedrijven zijn verplicht de naaste omgeving van het bedrijfspand in behoorlijke staat van reinheid te houden. Wanneer wordt nagelaten het bedrijfspand in behoorlijke staat van reinheid te houden, wordt door Burgemeester en Wethouders op kosten van het bedrijf het afval verwijderd.

Art. 4.9 (Huis)dieren.

Het is verboden met (huis)dieren op het terrein te verblijven of daarmee het terrein van het Food Center Amsterdam te betreden.
Gaat naar boven

Hoofdstuk 5. Verkeer en parkeren op terrein.

Art. 5.1 Verkeer op terrein.

1 . Het terrein van het Food Center Amsterdam is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

2. leder op het terrein is verplicht de aanwijzingen op te volgen die worden gegeven door Burgemeester en Wethouders betreffende het verkeer op het terrein van het Food Center Amsterdam, met inbegrip van parkeren en stationeren.

3. Het in het tweede lid bepaalde is ook van toepassing op de aanwijzingen die door opschriften of door tekenen op borden of anderszins kenbaar zijn gemaakt.

4. De wettelijke verkeersregels zijn van overeenkomstige toepassing op het verkeer op het terrein van het Food Center Amsterdam.

Art. 5.2 Parkeren buiten parkeervakken.

1 . Het is verboden zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders te parkeren buiten de op het terrein aangegeven parkeervakken.

2. Bij overtreding van het in het eerste lid bepaalde kan door Burgemeester en Wethouders het voertuig voor rekening van de eigenaar worden verwijderd of aan de overtreder een boete van 45 euro worden opgelegd.

3. Indien de in bet tweede lid opgelegde boete niet binnen dertig dagen na dagtekening is betaald, kan door Burgemeester en Wethouders aan de overtreder en/of het voertuig waarmee de overtreding is begaan, de toegang tot het terrein worden ontzegd totdat de boete is voldaan.
Gaat naar boven

Hoofdstuk 6. Sanctie-en slotbepalingen.

Art. 6.1 Ontzegging van de toegang.

I . Degene, die in strijd handelt met bet bij of krachtens dit reglement bepaalde of zich aan wangedrag op bet Food Center Amsterdam schuldig maakt, het personeel van het Food Center Amsterdam in de uitoefening van zijn taak belemmert, dan wel direct of indirect de orde of de goede gang van zaken op bet Food Center Amsterdam verstoort of in gevaar brengt, kan door Burgemeester en Wethouders na voorafgaande waarschuwing, worden gelast zich van bet Food Center Amsterdam te verwijderen en kan de toegang tot bet terrein van bet Food Center Amsterdam voor een termijn van ten hoogste vier weken worden ontzegd.

2. Degene tot wie de in bet eerste lid bedoelde last van Burgemeester en Wethouders is gericht, is verplicht hieraan onmiddellijk gevolg te geven.

3. Indien na toepassing van bet bepaalde in bet eerste lid, degene zich opnieuw schuldig maakt aan een gedraging als bedoeld in bet eerste lid, kunnen Burgemeester en Wethouders degene de toegang tot bet terrein van bet Food Center Amsterdam voor langere tijd of voor onbepaalde tijd ontzeggen.

4. De ontzegging van de toegang tot bet terrein van bet Food Center Amsterdam kan door Burgemeester en Wethouders geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd, met vaststelling van een proeftijd van ten hoogste twee jaren.

5. Burgemeester en Wethouders kunnen in de plaats van het ontzeggen van de toegang tot het terrein van het Food Center Amsterdam in de gevallen genoemd in het eerste lid een boete opleggen van ten minste 45 euro en ten hoogste 450 euro.

Art. 6.2 Publicatie en inwerkingtreding.

Het Reglement op het Food Center Amsterdam wordt gepubliceerd in afdeling 3B van het Gemeenteblad en treedt in werking op 1 juli 2003.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

Eberhard van der Laan
Gaat naar boven

advertenties